13. Типовий договір з уповноваженою особою

ДОГОВІР № ______

з Уповноваженим у справах територіальної громади

_____________________________________________________

(адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)


 Люди – учасники територіальної громади  ___________________________________________________________________________

   (адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)

а також люди – жителі _______________________________________________________,

   (адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)

які приєдналися до «Суспільного договору про визнання особистого правового статусу людини та приєднання до Договору територіальної громади» (надалі – Суспільний Договір), що діють разом на підставі Конституції України, далі разом іменовані

«Територіальна громада» ___________________________________________________,

   (адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)

та людина – житель _________________________________________________________,

   (адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)

що діє на підставі Конституції України, іменований далі «Уповноважений у справах Територіальної громади», або «Уповноважений»,

іменовані далі кожна окремо «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне.

Стаття 1. Визначення термінів.

1.1. Уповноважений – житель, уповноважений у справах Територіальної громади адміністративно-територіальної одиниці Республіки Україна

___________________________________________________________________________,

   (адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)

1.2. Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею Республіки Україна

___________________________________________________________________________.

    (адміністративно-територіальна одиниця республіки Україна)

Стаття 2. Правова основа діяльності Уповноваженого.

2.1. Загальна декларація прав людини.

2.2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.

2.3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

2.4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

2.5. Декларація прав дитини.

2.6. Конвенція про права дитини.

2.7. Конституція України – Основний Закон України.

2.8. Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.9. Інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності.

2.10. Звичаєве право та традиції жителів Територіальної громади.

Стаття 3. Діяльність Уповноваженого.

3.1. Уповноважений діє на користь, під контролем та за рахунок Територіальної громади, виключно на підставі письмових доручень, які є невід’ємними частинами Договору.

3.2. Уповноважений є некомерційним агентом та не веде діяльності від власного імені.

3.3. Уповноважений не є боржником, не є найманою, посадовою та фізичною особою, не має штатного розкладу та не є суб’єктом представницької (репрезентативної) демократії.

3.4. Уповноважений є людиною та діє у якості суверенного кредитора-інвестора власною працею (живим капіталом) як некомерційний агент Територіальної громади.

3.5. Будь-які документи, які містять галочки, рисочки, підкреслення слів чи словосполучень, або будь-які інші відмітки замість особистого підпису людини є нікчемними.

3.6. Якщо дорученням не передбачено інше, Уповноважений не може передавати будь-кому на свій розсуд права, якими він володіє в інтересах того, за дорученням кого він діє.

Стаття 4. Обмеження та персональна відповідальність Уповноваженого.

4.1. Будь-які дії Уповноваженого, які прямо не випливають з письмових доручень, є нікчемними.

4.2. Будь-які дії Уповноваженого є нікчемними, якщо він діє хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

4.3. Уповноважений не може укладати угоди від імені того, за дорученням кого він діє, стосовно себе особисто.

4.4. Уповноважений не має права делегувати виконання дій, на які він отримав доручення.

4.5. Уповноважений не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта, за дорученням якого він діє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших суб’єктів всупереч інтересам суб'єкта, за дорученням якого він діє, як при здійсненні Уповноваженим своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта, так і після виконання доручення.

4.6. Уповноважений несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації відповідно до Конституції України, Договору та доручень.

4.7. Доручення, або окремі пункти доручень, виконання яких пов’язано з порушенням прав і свобод людини, є нікчемними та не підлягають виконанню ні в якому разі. Уповноважений несе персональну відповідальність за додержання прав і свобод людини у своїй діяльності.

4.8. Уповноважений зобов’язується сумлінно та неухильно додержуватись Конституції України, норм міжнародного ратифікованого права і законів України.

Стаття 5. Припинення повноважень Уповноваженого.

5.1. Припинення повноважень Уповноваженого здійснюється шляхом ліквідації Договору.

Стаття 6. Ліквідація договору.

6.1. Ліквідація Договору здійснюється шляхом виходу з Договору останньої Сторони окрім Уповноваженого та (або) шляхом виходу з Договору Уповноваженого.

Стаття 7. Приєднання та вихід з договору.

7.1. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом приєднання до Суспільного Договору.

7.2. Приєднання до цього Договору підтверджує згоду з вибором Уповноваженого.

7.3. Подальша (після первинного приєднання до Територіальної громади), ініціатива Сторони, щодо зміни Уповноваженого, вирішується на Колі Територіальної громади на підставі власної заяви Сторони.

7.4. Вихід з Договору здійснюється шляхом заяви про вихід між людиною – жителем Територіальної громади, яка бажає вийти, та Уповноваженим. Людина, яка вийшла з Договору, не є його Стороною.

7.5. Кожен, хто приєднався до Договору, за особистою вимогою отримує завірену Уповноваженим копію Договору.

Стаття 8. Інші умови.

8.1. Договір складається на момент досягнення чисельності Територіальної громади з трьох і більше осіб.

8.2. Договір складено у кількості примірників, що дорівнює кількості осіб на момент його складання та підписання Сторонами. Усі примірники мають однакову правову силу.

8.3. Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма, кого це стосується, документи.

8.4. Не допускається вчинення будь-яких дій Сторонами, які суперечать положенням Договору.

8.5. Договір вступає в силу з моменту його підписання.

8.6. Договір не має строкових обмежень свого існування.

8.7. Договір є невід’ємною частиною правових і організаційних документів  Територіальної громади, що були прийняті на Колі у відповідності з правом та Конституцією України.

Стаття 9. Дата підписання та підписи сторін договору.

Дата підписання: «___» ______________ 201__ року;


людина  ______________________________________________________

                                                        (фамілія, ім’я, по батькові)    

людина  ______________________________________________________

                                                        (фамілія, ім’я, по батькові)    

людина  ______________________________________________________

                                                        (фамілія, ім’я, по батькові)    

Назад

Вперед

До початку документу