ПРИЙНЯТТЯ ОПЕРАТИВНИХ РІШЕНЬ

Матеріали цього документу створені з урахуванням норм Статті 69 Конституції України: «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії»

Рішення територіальних громад приймаються на всіх рівнях від первинних територіальних громад, їх об’єднань на рівнях районів, областей, республіки.

Основні типи рішень наступні.

1. Призначення на посади державного управління уповноважених осіб вищого рангу від територіальних громад.

2. Законодавча ініціатива (закони, підзаконні акти, норми і правила) управління людьми, громадянами, деравою, ресурсами і майном.

3. Управління спільними ресурсами громадян, їх громад і об’єднань.

4. Участь Людини і Громадянина у життєдіяльності своєї територіальної громади, об’єднання, тощо.

Порядок набуття можливостей приймати рішення зворотній описаному:

4. Спочатку згуртованість, навчання приймати рішення на низовому - первинному рівні громад, що відносяться до забезпечення буденного життя громадян на своїх територіях.

3. Інветаризація ресурсів громад, ревізія майнового і фінансового стану громад, функцій, способів та людських кадрових ресурсів управління, створення навчальних інституцій на посади громадського і державного управління.

2. Згуртованість громад у обєднаннях, вміння отримати від громадянина, обговорити громадами і їх обєднаннями ініціатив устрою суспільства, і в межах своєї компетенції винести рішення по цьому питанні на рівні норм, правил, підзаконних актів і законів в межах компетенції громад і їх обєднань (первинний рівень - громади села, селища, міста, районі в місті, обєднання громад 1-го рівня - район, 2-го рівня - область, 4-го рівня - республіка;

1. На базі створених навчальних інституцій на посади громадського і державного управління (п. 3), функціонально-вартісного аналізу системи державного управління, нової перспективної моделі державного управління, штатного розкладу до інституцій державного і народного управління, кваліфікаційних вимог до посад державного і громадського управління вищого рівня, запропонувати на обговорення і паралельну "обкатку" - опробування безперервної рейтингової системи управління.


ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ДІЇ ПРОВЕСТИ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ УНІТАРНОЇ РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНА.

ПЕРЕДБАЧИТИ ЗАПОБІЖНИКИ ОПРИЛЮДНЕННЮ І ОБГОВОРЕННЮ ПИТАНЬ, ЩО ПОРУШУЮТЬ СУВЕРЕНІТЕТ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ, ПРАВОВЕ ПОЛЕ УНІТАРНОЇ РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНА. 


1. Призначення на посади державного управління уповноважених осіб вищого рангу від територіальних громад.

1.1. Затверджений перелік державних інституцій, що потребує контрольованого управління зі сторони громадянського суспільства.

1.2. Затверджений порядок взаємодії, підпорядкування, діяльності та звітності державних інституцій контрольованого управління зі сторони громадянського суспільства.

1.3. Затверджені Положення про державні інституції і їх Штатний розклад контрольованого управління зі стороги громадянського суспільства.

1.4. Затверджені кваліфікаційні вимоги до вищих посадових осіб державного управління у відповідності до:

- Переліку інституцій;

- Положення про інституції;

- Штатного розкладу інституцій.

1.5. Документи 1.1-1.4 знаходяться у вільному доступі на Порталі Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України.

1.6. На кожну шттатну одиницю державного управління (посаду) є відомості про відкриті персональні дані (резюме) дійсного виконання робіт і послуг, кандидатів на цю посаду.

1.7. На кожну посаду ведуться планові і фактичні показники якісного виконання робіт (послуг), контрольні відмітки контролюючих і силових органів про дотримання законодавства.

1.8. Займати посаду вищого управлінського аппарату країни можливо лише прямим набором більшості голосів громадян України.

1.9. Відношення кількості голосів «ЗА» до загальної кількості голосів, називається рейтингом.

1.10. До списку кандидатів на посади вищого управління можна потрапити тільки після підтвердження кваліфікаційного рівня.

1.11. Кваліфікаційний рівень підтверджується відповідною кваліфікаційною комісією Дорадчого Кола Територіальних громад України.

1.12. Кваліфікаційна комісія забезпечує постійний моніторинг відповідності займаній посаді.

1.13. Порушення законодавства посадовою особою, зафіксоване Комісією Дорадчого Кола, тягне за собою відсторонення  від займаної посади.

1.14. Посаду займає особа, рейтинг якої був наступним у списку на цю посаду.

1.15. При зниженні довіри, або зменшенні оцінки щодо рівня кваліфікації особи,  за яку був відданий голос виборця, виборець має право і можливість у будь-який час із будь-якого місця Планети зняти свій голос з дійсного виконавця обов’язків і віддати його іншому кандидату.

1.16. Якщо рейтинг дійсного виконавця стає нижче заданного рівня, його доступ до робочого місця припиняється, а його місце займає кандидат з найвищим рейтингом.

1.17. Звільнена з посади особа у відповідний до Положення про інституцію термін із належною якістю передає посаду новій посадовій особі.

1.18. Порушення п. 1.17 тягне за собою кримінальну відповідальність.

2. Законодавча ініциатива (закони, підзаконні акти, норми і правила) управління ресурсами і майном.

2.1. Законодавча ініціатива формується на підставі пропозицій громадян у їх територіальних громадах.

2.2. Територіальна громада приймає за доцільне щодо запропонованого закону, підзаконного акту, норми чи правила.

2.3. У відповідності до рівня пропозиції пропозиція приймається до впровадження у власній територіальній громаді, чи пропонується на рівень об’єднання громад, за територіальними ознаками (осередок, район, область, край, тощо...).

2.4. Всі пропозиції проходять обговорення  в громадах на рівнях їх компетенції та приймаються більшістю голосів із затвердженням відповідних документів: норм, правил, підзаконних актів, законів.

2.5. Жодне питання, чи пропозиція законодавчої ініціативи не можуть суперечити базовим* принципам права і Конституції України.

2.6. Інші питання, що не порушують базових принципів п. 2.5, можуть бути внесені на загальне народне обговорення і референдум, прийняті _____ % голосів загальної кількості громадян України.

3. Управління спільними ресурсами громадян, їх громад і об’єднань.

3.1. Надра, земля, вода, повітря у відповдності до Конституції України наллежать народові і є його суспільним природним ресурсом.

3.2. Управління природними ресурсами у відповідності до доручення на управління від територіальних громад виконується уповноваженими особами, інституціями громад і держави.

3.3. Контроль за управлінням спільними природними ресурсами забезпечують відповідні Комісії територіальних громад, що створюються Дорадчим Колом територіальних громад України.

3.4. Люди, Громадяни, територіальні громади, організації, підприємситва і державні інституції будь-якої організаційної форми і приналежності шляхом використання природних і соціальних ресурсів, матеріальних і нематеріальних активів створюють товари і послуги, об’єкти будь-якого соціального призначення.

3.5. Для управління процесом створення, впровадження і використання суб’єкти цих процесів вступають у договірні відносини.

3.6. Договірні відносини регламентуються відповідним правом, закріпленим законами України, регуляторними нормами захисту екології, економіки, соціального устрою, безпеки і правосуддя.

3.7. Контроль за дотриманням права, законності, норм і правил територальної громади, справедливого розподілення прибутку у відповідності до договірної господарчої діяльності за участю Людей і Громадян територіальних громад у договірних відносинах, покладається на відповідні Комісії Дорадчого Кола територіальних громад.

4. Участь Людини і Громадянина у життєдіяльності своєї територіальної громади, об’єднання, тощо.

4.1. Незалежно від самовизначення всі люди на території України можуть бути розподілені на:

- Людей без громадянства України;

- Людей і Громадян України.

4.2. Під Людиною ми розуміємо саме живу істоту, що до міжнародного законодавчого поля має міжнародний захист своїх прав і свобод.

4.3. Під Громадянином ми розуміємо Людину, що постійно проживає (а не тимчасово мешкає) на території України та за своїим місцем проживання  може бути віднесена  до адміністативно-територіальної одиниці, заселеної її жителями – територіальної громади.

4.4. Кожен Громадянин в межах своєї територіальної громади має право участі у виборах на посади державного управління, законоддавчу ініціативу управлління спільними ресурсами, участь в організації життєдіяльності своєї територіальної громади.

4.5. Будь-яка ініціатива громадянина, віднесена до компетенції громади, об’єднання, району, області, республіки:

1) завжди розглядається і аналізується з наданням висновку на компетентному рівні;

2) приймається, або відхиляється більшістю голосів компетентного рівня.

4.6. Формування будь-якої ініціативи громадянина повинно мати інформацію про:

- інформацію про заявника запиту (пропозиції);

- тему запиту (пропозиції);

- компетенцію розгляду;

- очікуваний результат;

- шляхи досягнення;

- контрагентів;

- ресурсні витрати;

- часові рамки прийняття рішень і виконання робіт;

- запобіжники до зловживання для досягнення мети;

- застереження щодо конфіденційності.

4.7. Уповноважені особи територіальних громад зобов’язані забезпечити участь громадянства в життєдіяльності територіальних громад, забезпеченні волевиявлення громадянина на всіх рівнях компетентності.

4.8. Громадяни за підтримкою і при участі своїх громад приймають процедурні рішення щодо захисту прав і свобод, майнових прав, поверненню законодавства у правове поле, створення і розбудови індустріальної економіки, народного підприємництва.

4.9. Територіальні громади самостійно приймають рішення щодо оприлюднення своїх рішень за межами своєї громади. Всі рішення і документи громади доступні для всіх членів громади без обмеження, мають застереження щодо публічності за межами громади.

4.10. Рішення громади, що не суперечить правовому полю і стосується безпосередньо забезпечення життєдіяльності, обов’язкове до виконання.

4.11. Рішення громади, що не стосуються особистих майнових прав члена громади, інтересів інших громад і державного управління, а стосуються лише загальної організації побуту та спільної роздільної власності, приймаються більшістю голосів громади і не можуть бути оскаржені судом.

Розділ «Прийняття оперативних рішень Системи» надає безпосередню допомогу: у створенні та організації громад на місцевому рівні; у створенні і організації Кола громад на рівні району, області та республіки; у створенні рейтингової кваліфікаційної системи щодо управління від імені і за дорученням громад соціально-економічними об’єктами промислового, комунального та сільського господарства, інститутами держави, її вищих органів управління. 

1. Принципи прийняття рішень

2. Уповноважені особи

3. Рішення первинного рівня

4. Рішення об’єднань громад 1-го рівня.  

5. Рішення об’єднань громад 2-го рівня. 

6. Рішення об’єднань громад 3-го рівня. 

7. Рейтингова система


Назад

Вперед

До початку документу