1. РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ДОРАДЧОГО КОЛА

ПРОЕКТ

 РІШЕННЯ

ПРО СТВОРЕННЯ ДОРАДЧОГО КОЛА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ.

м. Київ                                                                                                                   30.05.2017 р.

Керуючись волею народу України, викладеній в Декларації про державний суверенітет України, ратифікованим Верховною радою України міжнародним правом та  Конституцією України, з метою реалізації прав і свобод людей і громадян республіки Україна та сприяючи виконанню ними своїх обовязків перед суспільством, сприяючи запровадженню в Україні європейських принципів субсидіарності і пропорційності, які з прадавніх часів є частиною загальної культури прийнятя рішень в Українських громадах, а також для встановлення  миру і злагоди в Українському суспільстві, розуміючи  що багато положень діючого законодавства виходять за межі правого поля України або не відповідають йому,  розуміючи що правові механізми забезпечення самоврядування у багатьох випадках відсутні, а питання врегулювання правовідносин між місцевими та територіальними громадами, громадянами Республіки України та державою Україна законодавчо не забезпечені, або не відповідають принципам правової визначеності, Уповноважені територіальними громадами України  (надалі – ТГУ) прийняли наступне Рішення.

1. Створити Дорадче Коло територіальних громад України (надалі – Коло).

2. Визначити головні функції Кола – дорадчу, узагальнюючу, інформаційну та контролюючу .

3. Визначити основні функціональні обов’язки  Кола:

- захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист Конституції України, Конституційного ладу України, суверенітету та територіальної цілісності України;

- забезпечення усіма всіма наявними можливостями верховенства права на всій території України та реалізації волі народу України викладеній в Декларації про державний суверенітет України;

- сприяння реалізації місцевого самоврядування та безпосереднього народовладдя через впровадження договірних і організаційних механізмів у відповідності до принципів субсидіарності і пропорційності;

- контроль за дотриманням норм права та попередження виходу територіальних громад та їх Уповноважених за межі правого поля при здійсненні своєї договірної діяльності.

4. Визначити основні соціально-економічні напрямки роботи Кола:

4.1. Захист та  збереження засобів існування народу України – земля, надра, природні ресурси.

4.2. Освіта – формування соціальної мобільності та адаптації людини в суспільстві в умовах швидкої зміни економічних і політичних процесів.

4.3. Розповсюдження знань про звичаєве право, національну культуру, засади правосуддя, права, свободи і обов’язки людини і громадянина, соціальний і державний устрій, економіку, екологію, сім’ю та інше.

 4.4. Просвітництво – створення просвітницьких центрів та шкіл.

 4.5. Комунальне майно – допомога територіальним громадам та жителям багатоквартирних будинків у містах за провадженню самоорганізації і самоврядування, збереження право власності громадян республіки на житло, житлові фонди та використання їх для потреб громад.

4.6. Сільське господарство – захист та збереження біологічної якості землі, контроль за ефективним її використанням, як природного ресурсу всіма господарюючими суб’єктами, сприянню створінню технологічних промислових ланцюгів гидкої переробки, як головного засобу самозабезпечення, та сталої самодостатності територіальних громад у сільській місцевості.

4.7. Виробництво – сприяння самозабезпеченню і зайнятості жителів громад, насиченням внутрішнього ринку товарами українського виробництва та організація на експорт продукції з високою доданою вартістю. 4.6. Правознавство і правосуддя - право, закони, договори.

4.8. Право – правовий всеобуч, повернення державних інституцій в правове поле та його захист як єдиної можливості еволюційних перетворень і підґрунтя розбудови народовладдя, як історично притаманної форми існування народу України.

4.9. Наука – сприяння збереженню та розвитку фундаментальної та прикладної науки, підняття престижу вченого за рахунок збільшення вагомості науки в розвитку духовних та матеріальних можливостей громадянського суспільства.

4.10. Економіка – народна економіка, кооперація, розвиток самоврядування і реорганізація інститутів державного управління, на принципах субсидіарності, розвиток прямої міжнародної дипломатії та співпраці.

4.11. Охорона здоров’я –  сприяння поступової трансформації медицини в профілактичну та запобіжну, запровадження програм здорового способу життя.

4.12. Екологія і природні ресурси –  захист біологічної багатоманітності, сприяння гармонізації українського законодавства та рішень що приймаються на всіх рівнях у відповідності до законів навколишнього світу, захист ресурсів усіх видів від не ефективного використання.

4.13. Соціальний захист – сприяння самореалізації людини в суспільстві, зняття штучних бар’єрів та витоку людської енергії, сприяння самодостатності та вміння самоудосконалювати своє життя, гармонізувати його з життям інших людей.

4.14. Інформаційне забезпечення – налагоджування зв’язків з мас-медіа, інформатизація своєї діяльності, зокрема через систему оперативного прийняття рішень територіальними громадами, організація своїх видань.

4.15. Застосування народного інституту  омбудсменів для контролю за  дотриманням прав людини.

4.16. Створення народного експертного середовища для контролю владних повноважень та користування спільними ресурсами територіальних громад.

4.17. Створення повноважних представництв територіальних громад для упорядження соціальних, комунальних, виробничих та екологічних відносин суспільства.

5. До загальних зборів уповноважених представників територіальних громад  Дорадчого Кола територіальних громад України призначити тимчасовий склад ініціативної групи  з виконанням наступних  функцій:

5.1. Голова ініціативної групи – Любовецька Людмила Миколаївна,

5.2. Перший заступник голови – Петроченков Валентин Георгійович,

5.3. Правознавство та історія права – Приходько Артур Миколайович,

5.4. Економіка (народна економіка,) – Уграк Ольга Іванівна,

5.5. Соціальний захист –Діденко Станіслав Іванович,

5.6. Кооперативний рух – Сахненко Наталія Іванівна,

5.7. Інформаційне забезпечення (інформація та зв’язки з громадянами,) – Скляров Віктор Сергійович.

5.8. Інститут омбудсменів та безпеки громадян (безпека, зв’язки з громадськістю та мас-медіа) – Расулов Руслан Сайффулоєвич.

6. Доручити Голові та Першому заступнику голови Кола у термін 30-ти днів від дати прийняття цього Рішення  розробити проект Положення про Коло і ознайомити з ними територіальні громади.

7. Зобов’язати ініціативну групу розробити та подати на узгодження проект положення про Коло.

8. Визначити за напрямками діяльності перелік комітетів Кола і подати для узгодження уповноваженим територіальних громад України.

9. Схвалити «Суспільний Договір про визнання особистого правового статусу людини і громадянина та приєднання до Договору територіальної громади» (надалі – Суспільний Договір).

10. Доручити Голові та Першому заступнику голови Кола у термін до шести місяців з дня підписання цього Рішення забезпечити безпечний Інтернет ресурс для висвітлення діяльності Кола, реєстрації приєднання до Суспільного Договору за територіальним принципом розташування.

Рішення прийняли Уповноважені територіальних громад України:


Назад

Вперед

До початку документу